अध्ययन र अनुसन्धान

अध्ययन र अनुसन्धान
1. लिंग न्यायको परिप्रेक्ष्यबाट विभिन्न मंत्रालयहरूको नीति र कार्यक्रमहरू परीक्षण र विश्लेषण गर्न
2. महिलाहरु को समग्र विकास संग लैंगिक समानता को प्रसार मा अध्ययन र अनुसन्धान को लागी
3. कार्यविधि र विभिन्न एजेन्सीहरूको पूर्वाधारमा महिला अधिकारहरूको स्थापना सम्बन्धी अनुसन्धान र अध्ययन गर्न