सि. नं. फाइलको नाम प्रकाशन मिति फाइलको साइज डाउनलोड
1 NWC Helpline-1145 Factsheet from 21 November 2017 to 30 September 2018 २०७५-७-९ 1.34 MB
2 Addressing gender-based violence in Nepal २०७५-६-२४ 0.00
3 NWC HELPLINE-1145 FACTSHEET Nov 21st, 2017- August 31st, 2018 २०७५-५-३१ 626.75 kB
4 Fact-sheet of Fiscal Year 2017/18 (21 Nov, 17 till 30 June, 18) २०७५-४-३० 817.32 kB
5 Baseline Report २०७५-३-२० 3.62 MB
6 महिला हिंसाका घटना, उजुरी र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरुको विश्लेषण (दैनिक प्रेस क्लिपिङलाई आधार मानी तयार पारिएको२०७३/०७४) २०७५-२-३० 430.92 kB
7 महिला अधिकार २०७५-२-२८ 934.73 kB
8 लैंगिक आधारमा विभाजित तथ्याङ्क २०७४ २०७५-२-२८ 1.11 MB