सि. नं. फाइलको नाम प्रकाशन मिति फाइलको साइज डाउनलोड
1 Fact-sheet of Fiscal Year 2017/18 (21 Nov, 17 till 30 June, 18) २०७५-४-३० 817.32 kB
2 Baseline Report २०७५-३-२० 3.62 MB
3 महिला हिंसाका घटना, उजुरी र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरुको विश्लेषण (दैनिक प्रेस क्लिपिङलाई आधार मानी तयार पारिएको२०७३/०७४) २०७५-२-३० 430.92 kB
4 महिला अधिकार २०७५-२-२८ 934.73 kB
5 लैंगिक आधारमा विभाजित तथ्याङ्क २०७४ २०७५-२-२८ 1.11 MB