मिशन

मिशन

समान अधिकार, समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र सबै महिलाहरूको लागि न्याय र सुरक्षा समानता र इमान्दारीको आधारमा स्थायी विकास प्रक्रिया स्थापित गर्न सुरक्षा।