समन्वय र सहयोग

समन्वय र सहयोग

  1.  महिला र लिंग आधारित हिंसा (जीबीवी) को भलाइ संग सम्बन्धित सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हितधारकहरु संग समग्र समन्वय
  2.  स्थानीय प्रशासनको विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय