लिलाम बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आवहानको सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०५।१२ यस आयोगमा रहेका पुराना भई काम नलाग्ने तथा प्रयोगमा नरहेका विभिन्न फर्निचर, कम्प्यूटर, सवारी साधन लगायत अन्य मालसामान तथा उपकरणहरु जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा लिलाम बढाबढ प्रक्रियाद्वारा बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक व्यत्तिः, फर्म, READ MORE