प्रकाशन

Users

डाउनलोड
1. राष्ट्रिय महिला आयोग नियमावली, २०७८ 2021-07-06
2. (CEDAW Committee) बाट नेपालको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धमा तयार भएको अध्ययन प्रतिवेदन 2021-07-06
3. NWC factsheet June 2021 2021-07-06
4. GBV Service Direcrtory 2021-06-21
5. राष्ट्रिय महिला आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७८ 2021-06-16
6. राष्ट्रिय महिला आयोगको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ 2021-06-16
7. NWC Factsheet May 2021 2021-06-07
8. List of GBV service provider working during COVID -19 2021-05-20
9. NWC factsheet April 2021 2021-05-08
10. NWC factsheet March 2021 2021-04-30
11. NWC factsheet February 2021 2021-04-18
12. NWC factsheet January 2021 2021-04-18
13. FAQ 2021-03-07
14. National Women Commission 13th Annual Report 2021-02-03
15. Proactive Disclosure_077/78 2021-02-02
16. NWC factsheet December 2020 2021-01-21
17. NWC factsheet November 2020 2021-01-07
18. NWC factsheet October 2020 2020-11-26
19. NWC factsheet September 2020-11-26
20. IPGBVPR End line Survey Report July 2020 2020-11-23
21. IPGBVPR Annual Monitoring Survey Report -Jul 2020 2020-11-23
22. Lockdown Report - 4 months 2020-09-20
23. NWC factsheet August 2020 2020-10-29
24. NWC factsheet July 2020 2020-10-29
25. NWC factsheet June 2020 2020-10-29
26. Key Resources related to CEDAW 2020-08-29
27. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि संग सम्बन्धित श्रोत सामाग्री 2020-08-29
28. NWC Act, 2074 2020-10-13
29. Proactive Disclosure 2020-08-05
30. Protocol on Shelter Management during COVID-19 2020-06-27
31. NWC factsheet May 2020 2020-06-23
32. Guideline_2077 2020-06-19
33. NWC factsheet April 2020 2020-06-15
34. NWC factsheet March 2020 2020-06-15
35. First Lockdown Report ( Chaitra, 2076-Baisakha 2077) 2020-06-07
36. List of GBV service provider during COVID-19 2020-04-09
37. NWC factsheet February 2020 2020-03-16
38. NWC factsheet Jan 2020 2020-03-03
39. वार्षिक प्रतिवेदन 2020-01-01
40. NWC factsheet till December 2019 2020-02-02
41. NWC factsheet till November 2019 2019-12-08
42. List of training manuals and guidelines 2019-12-03
43. FAQ_GBV Helpline 2019-11-20
44. Factsheet_21 Nov, 17 till 31 July, 19 2019-11-20
45. Factsheet_21 Nov, 17 till 30 June, 18 2018-06-30
46. Factsheet_Nov 21st 2017 - April 01, 2019 2019-04-01
47. Factsheet_Nov 21st, 2017- August 31st, 2018 2018-08-31
48. Factsheet_November 21st, 2017- Jan 31st, 2019 2019-01-31
49. Factsheet_November 21st, 2017- September 30th, 2018 2018-09-13
50. BaseLine Report- Sambodhan 2018-01-03
51. Mahila Aadhikar- 2074 2017-02-03
52. Mahila Aayog Aain-2074 2017-03-10
53. Gender Data- 2074 2017-10-10
54. Press Clipping 2016-09-20
55. Sambodhan Publication 2019-02-03